|     |     |   ENGLISH
  |  
دوشنبه 29 مرداد 1397
  |     |  

شاخص ها ، آمار و اطلاعات سال تحصیلی 91-92

الف- حوزه آموزشی

1-تعداد کل دانشجویان (روزانه)

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

 

 

753

233

239

90

22

36

1014

359

علوم پایه

 

 

486

221

185

67

93

74

764

362

فنی و مهندسی

 

 

267

613

56

232

17

101

340

946

کشاورزی و دامپزشکی

 

 

-

-

13

37

5

12

18

49

هنر

 

 

242

75

68

27

-

-

310

102

جمع کل

 

 

1748

1142

561

453

137

223

2446

1818

 

2-تعداد کل دانشجویان (نوبت دوم)

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

384

153

117

41

2

4

503

198

علوم پایه

-

-

174

91

107

19

2

5

283

115

فنی و مهندسی

-

-

172

460

26

109

2

5

200

574

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

7

12

1

1

8

13

هنر

-

-

94

42

22

17

-

-

116

59

جمع کل

-

-

824

746

279

198

7

15

1110

959

 

3-تعداد کل دانشجویان (مجازی)

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

علوم پایه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فنی و مهندسی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

هنر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمع کل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4-تعداد کل دانشجویان (پردیس های دانشگاهی)

گروه             مقطع

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

1

7

1

7

علوم پایه

5

5

-

-

5

5

فنی و مهندسی

16

64

5

15

21

79

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

-

-

هنر

26

19

-

-

26

19

جمع کل

47

88

6

22

53

110

 

 

 

5- تعداد دانشجویان استعدادهای درخشان

گروه             مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

1

-

64

10

5

2

70

12

علوم پایه

-

-

20

4

10

1

30

5

فنی و مهندسی

2

1

14

30

6

11

22

42

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

1

-

1

2

2

2

هنر

-

-

26

2

-

-

26

2

جمع کل

3

1

145

46

22

16

150

63

 

 

6-تعداد رشته محل­های دایر دانشگاه

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

 

 

رشته

 

 

 

 

 

 

 

علوم انسانی

-

-

21

 

17

 

6

 

44

 

علوم پایه

-

-

16

 

19

 

14

 

49

 

فنی و مهندسی

-

-

18

 

16

 

10

 

33

 

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

 

6

 

2

 

8

 

هنر

-

-

6

 

9

 

-

 

15

 

جمع کل

-

-

61

 

67

 

32

 

160

 

 

 

7-تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت (پیمانی رسمی آزمایشی- رسمی قطعی)

گروه             مقطع

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

مربی آموزشیار

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

2

-

7

5

43

-

6

-

-

5

58

علوم پایه

-

6

-

12

12

45

2

4

-

-

14

67

فنی و مهندسی

-

2

-

13

3

39

0

7

-

-

3

61

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

4

3

3

-

-

-

-

3

7

هنر

-

-

-

2

-

8

1

12

-

-

1

22

جمع کل

-

10

-

38

23

137

3

29

-

-

26

215

 


 

 

 

ب حوزه دانشجویی

1- تعداد دانشجویان غیر ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاه  

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

علوم پایه

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

فنی و مهندسی

-

-

2

1

-

-

-

-

2

1

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

هنر

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

جمع کل

-

-

4

5

-

-

-

-

4

5

 

2- تعداد دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاه  

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

27

53

-

-

-

-

27

53

علوم پایه

-

-

10

13

1

-

-

-

11

13

فنی و مهندسی

-

-

11

45

-

-

-

-

11

45

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

هنر

-

-

4

7

-

-

-

-

4

7

جمع کل

-

-

53

118

1

-

-

-

54

118

 

 

3-تعداد دانش آموختگان دانشگاه(سال تحصیلی 92-91)

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

217

91

53

18

-

-

270

109

علوم پایه

-

-

106

37

55

28

9

5

170

70

فنی و مهندسی

-

-

37

107

19

58

-

1

56

165

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

4

2

-

-

4

2

هنر

-

-

82

22

3

1

-

-

85

23

جمع کل

-

-

442

257

134

107

9

6

585

369

 

 

 

 

 

4-فعالیت­های ورزش درون دانشگاهی

شاخص

 

زن

مرد

تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیتهای ورزش درون دانشگاهی

352

962

تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش های قهرمانی

52

60

تعداد انجمن های ورزش دانشجویی

-

-

جمع

404

1022

 

 

ج- حوزه پژوهشی

1-   مقاله های نمایه شده در مجلات  scopus   ISI ، ISC ، علمی - پژوهشی ، علمی - ترویجی ، کنفرانس های داخلی و بین المللی  

گروه          نام مجله

ISI

Scopus

ISC

علمی-پژوهشی

علمی-ترویجی

مقالات ارائه شده در کنفرانسها

جمع کل

داخلی

بین المللی

 


علوم انسانی

3

6

95

85

5

22

5

221

علوم پایه

228

235

68

49

9

44

114

747

فنی و مهندسی

140

155

47

36

7

51

46

482

کشاورزی و دامپزشکی

15

16

10

6

2

6

-

55

هنر

2

2

15

8

6

2

3

38

جمع کل

388

1

235

184

29

125

168

1543

 

 

2-   تعداد نشریات (انتشارات)

گروه

علمی پژوهشی

علمی- ترویجی

جمع کل

 
 

علوم انسانی

2

1

3

 

علوم پایه

3

-

3

 

فنی و مهندسی

1

-

2

 

کشاورزی و دامپزشکی

1

-

1

 

هنر

1

1

1

 

جمع کل

8

2

10

 

 

 

3-   تعداد قطب های علمی

گروه

جمع کل

 
 

علوم انسانی

-

 

علوم پایه

-

 

فنی و مهندسی

-

 

کشاورزی و دامپزشکی

-

 

هنر

-

 

جمع کل

-

 

 

 

4-   تعداد واحدهای پژوهشی درون دانشگاهی

گروه

گروه پژوهشی

مرکز

موسسه

پژوهشکده


علوم انسانی

-

1

-

-

علوم پایه

3

-

-

2

فنی و مهندسی

1

1

-

3

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

هنر

-

1

-

1

جمع کل

4

3

-

6

 

 

 

 

5-   استادان و دانشجویان استفاده کننده از فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج ازکشور و اعطای تسهیلات جهت شرکت در کنفرانس­های علمی

موضوع                                                                          سال 92

 

دانشجویان استفاده کننده از فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت

3

اعطای تسهیلات جهت شرکت در کنفرانس­های علمی

داخلی:1          خارجی:0

تعداد سفرهای اعضای هیات علمی : فرصت مطالعاتی

فرصت:-           سفر:9

 

 

 

 

 

ج- حوزه فرهنگی و اجتماعی


تعداد نشریات دانشجویی            

38

تعداد تشکل­های اسلامی

4

تعداد کانون­های فرهنگی

14

تعداد انجمن­های علمی - دانشجویی

40

تعداد کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده

10

تعداد سفرهای زیارتی (حج عمره)

58

تعداد سفرهای زیارتی (عتبات عالیات)

-

جمع کل

164

 

د‌- حوزه امور اداری، مالی و عمرانی

1-   فضای آموزشی دانشگاه

گروه

جمع زیربنا

گروه علوم پایه

17706

گروه علوم انسانی و هنر

11447

گروه فنی و مهندسی

13544

گروه کشاورزی و دامپزشکی

1163

جمع کل

43860

 

2-   فضای رفاهی و کمک آموزشی دانشگاه

 نام کاربری و مشخصات

جمع زیربنای موجود در دست احداث

سالن های ورزشی سرپوشیده و استخر

7075

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

4780

آمفی تئاتر

1351

گروه تحقیقات دانشگاهی

2050

فرهنگی و نمازخانه

3920

خوابگاه دانشجویان (پسران و دختران)

28703

خوابگاه دانشجویان (متاهلین)

1000

سلف سرویس مرکزی و آشپزخانه

3951

منازل سازمانی اساتید

1200

اداری (سازمان مرکزی)

5000

مهمانسرای اساتید

1886

سایر فضاهای خدماتی و رفاهی

10266

جمع کل

70182

 

 

 

 

3-   اعتبارات و کادر اداری دانشگاه

اعتبارات هزینه ای دانشگاه

288463000000

اعضای غیر هیئت علمی (کادر اداری)

38138156824

 

 

هـ - همکاری­های علمی بین المللی سال 92

تفاهم های آموزشی، پژوهشی و فناوری منعقده دانشگاه با همتایان خارجی

1

عضویت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سازمان های تخصصی بین المللی

-

تعداد سمینارهای علمی داخلی و بین المللی برگزار شده در دانشگاهها

-

تعداد پروژه های مشترک با دیگر کشورها

-

تعداد مقالات مشترک با محققان دیگر کشورها

-

تعداد استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به تدریس در دانشگاههای خارج از کشور

-

تعداد سفرهای اعضای هیات علمی به سمینارها و کنفرانس های بین المللی

9

 

 

 و-  ارتباط با صنعت، توسعه و فناوری سال 92

تعداد قراردادهای پژوهشی منعقد شده دانشگاه با صنعت

33

ارزش قراردادهای پژوهشی منعقد شده دانشگاه با صنعت

 000/ 855/ 644/ 13

تعداد شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده توسط استادان و دانشجویان دانشگاه

-

ثبت اختراعات

-

تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش های دانشگاه

-

تعداد پایان نامه های مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری که منتهی به طرح شده باشند

-

 


تعداد بازديد از اين صفحه : 12678
انتخاب وب سایت :  

کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
کدپستی 8731753153
تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۹
فكس دبيرخانه : ۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱